Івано-Франківська обласна організація
Профспілки працівників освіти і науки України
76017 м. Івано-Франківськ, вул. Степана Бандери 10А
тел.факс (0342) 52-22-29
тел. (0342) 52-29-53
e-mail: prospilka_if@ukr.net

 
 
 
Нормативн документи з питань атестації педагогічних працівниківі
04.03.2013
І. НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ З ПИТАНЬ АТЕСТАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
 
              Закон України «Про освіту» (витяг)
                       (   1060-12   )   
 
Стаття 54. Кадрове забезпечення сфери освіти 
     1. Педагогічною діяльністю можуть займатися особи з  високими 

моральними    якостями,    які    мають    відповідну      освіту, 

професійно-практичну  підготовку,  фізичний  стан  яких   дозволяє 

виконувати службові обов'язки. 
     2.  Педагогічну  діяльність  у навчальних закладах здійснюють 

педагогічні  працівники,  у  вищих  навчальних закладах третього і 

четвертого  рівнів акредитації та закладах післядипломної освіти - 

науково-педагогічні працівники.
     Перелік   посад    педагогічних    та    науково-педагогічних 

працівників встановлюється Кабінетом Міністрів України.
     3. Педагогічні та науково-педагогічні працівники  приймаються 

на роботу шляхом укладення трудового договору,  в  тому  числі  за 

контрактом.  Прийняття  на роботу науково-педагогічних працівників 

здійснюється на основі конкурсного відбору. 
     4.  Педагогічні  працівники    підлягають    атестації.    За 

результатами  атестації  визначаються  відповідність    працівника 

займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюються категорії, 

педагогічні звання.  Порядок  атестації  педагогічних  працівників 

встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної політики у сфері освіти.
     Перелік  категорій  і   педагогічних    звань    педагогічних 

працівників,  порядок  їх  присвоєння    визначаються    Кабінетом 

Міністрів України.
     Рішення  атестаційної  комісії  є  підставою  для  звільнення 

педагогічного  працівника  з  роботи  у  порядку,    встановленому 

законодавством.
{  Частина  четверта  статті  54  із  змінами, внесеними згідно із Законом N 5460-VI ( 5460-17) від 16.10.2012 } 
 
 
             Закон України «Про вищу освіту»( 2984-14 )
                           (витяг)
 
 
Стаття 48. Основні посади педагогічних і науково-педагогічних працівників      1. Посади  педагогічних  і  науково-педагогічних  працівників
можуть  обіймати  особи  з  повною  вищою  освітою,  які   пройшли
спеціальну педагогічну підготовку.
 

     2. Основними    посадами   педагогічних   працівників   вищих
навчальних закладів першого і другого рівнів акредитації є:

     викладач;

     старший викладач;

     голова предметної (циклової) комісії;

     завідуючий відділенням;

     заступник директора;

     директор.

     Основними посадами  науково-педагогічних  працівників   вищих
навчальних закладів третього і четвертого рівнів акредитації є:

     асистент;

     викладач;

     старший викладач;

     директор бібліотеки;

     науковий працівник бібліотеки;

     доцент;

     професор;

     завідуючий кафедрою;

     декан;

     проректор;

     ректор.

     3. На  посади  науково-педагогічних працівників обираються за
конкурсом,  як правило, особи, які мають наукові ступені або вчені
звання,   а   також   випускники   магістратури,   аспірантури  та
докторантури.

     Статутом вищого навчального  закладу  може  бути  встановлено
додаткові    вимоги   до   осіб,   які   приймаються   на   посади
науково-педагогічних працівників.

     4. Педагогічні працівники призначаються на посаду  керівником
вищого  навчального  закладу.  Педагогічні  працівники кожні п'ять
років проходять атестацію.  За результатами атестації визначається
відповідність працівників займаній посаді, присвоюються категорії,
педагогічні звання.

     Позитивне рішення атестаційної комісії  може  бути  підставою
для підвищення за посадою,  а негативне - підставою для звільнення
педагогічного  працівника  з  посади  у   порядку,   встановленому
законодавством.

     Порядок  атестації  педагогічних  працівників  встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування

державної політики у сфері освіти.

     Перелік кваліфікаційних   категорій   і   педагогічних  звань
педагогічних  працівників,  порядок  їх  присвоєння визначаються

 Кабінетом Міністрів України.
           

 
  Закон Україну «Про професійно-технічну освіту»
                           ( 103/98-ВР
                              (витяг)
 

Стаття 45.Поняття і загальні положення
 

     До  педагогічних  працівників професійно-технічних навчальних
закладів   та   установ   професійно-технічної   освіти   належать
викладачі,  педагоги  професійного  навчання,  вихователі, майстри
виробничого  навчання,  старші майстри, старші майстри виробничого
навчання,  інструктори  виробничого навчання, методисти, практичні
психологи,  соціальні  педагоги,  керівники  фізичного  виховання,
керівники      професійно-технічних      навчальних      закладів,
науково-методичних  та навчально-методичних установ, їх заступники
та  інші  працівники,  діяльність  яких пов'язана з організацією і
забезпеченням навчально-виховного процесу.

     Педагогічною діяльністю  у  професійно-технічних   навчальних
закладах та установах професійно-технічної освіти можуть займатися
особи,    які    мають    відповідну    професійну    освіту    та
професійно-педагогічну підготовку, моральні якості і фізичний стан
яких дає змогу виконувати обов'язки педагогічного працівника.

     Вимоги     до     педагогічного    працівника    визначаються
кваліфікаційною  характеристикою,  що  затверджується  центральним
органом  виконавчої  влади,  що  забезпечує  формування  державної
політики у сфері трудових відносин за поданням центрального органу
виконавчої  влади,  що  забезпечує формування та реалізує державну
політику у сфері освіти.

     Для   визначення   відповідності   педагогічного   працівника
займаній  посаді,  рівня  його кваліфікації проводиться атестація.
Періодичність  обов'язкової  атестації  та  порядок  її проведення
встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну політику у сфері освіти.

     Рішення атестаційної  комісії  є  підставою  для   присвоєння
педагогічному  працівникові  відповідної  категорії або звільнення
його з роботи у порядку, передбаченому законодавством.

 

 

  Закон України «Про загальну середню освіту»( 651-14 )

                             (витяг)

 

  Стаття 27.Атестація педагогічних працівників 

     1. Атестація   педагогічних   працівників    загальноосвітніх
навчальних  закладів  незалежно від підпорядкування,  типів і форм
власності є обов'язковою і здійснюється,  як правило,  один раз на
п'ять   років  відповідно  до  Типового  положення  про  атестацію
педагогічних  працівників, затвердженого центральним
органом  виконавчої  влади,  що  забезпечує  формування  державної
політики у сфері освіти.
 

     2. За   результатами   атестації   педагогічних   працівників
загальноосвітніх навчальних  закладів  визначається  відповідність
педагогічного    працівника    займаній    посаді,    присвоюється
кваліфікаційна категорія (спеціаліст, спеціаліст другої категорії,
спеціаліст  першої категорії і спеціаліст вищої категорії) та може
бути    присвоєно    педагогічне    звання    (старший    учитель,
учитель-методист,                             вихователь-методист,
педагог-організатор-методист тощо).  Положення про  кваліфікаційні
категорії та педагогічні звання затверджуються центральним органом
виконавчої  влади,  що  забезпечує формування державної політики у
сфері освіти.

 

 

   Закон України «Про позашкільну освіту»( 1841-14  )

                           (витяг)

 

Стаття 25. Атестація педагогічних працівників позашкільного 

                навчального закладу      Атестація педагогічних  працівників позашкільного навчального
закладу незалежно від  підпорядкування,  типу  і  форми  власності
здійснюється,  як  правило,  один  раз у п'ять років відповідно до
Типового  положення  про   атестацію   педагогічних   працівників,
затвердженого  центральним органом виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну політику у сфері освіти.
 

 
 
       Закон України «Про дошкільну освіту» ( 2628-14 )
                          (витяг)
 
  Стаття 32. Атестація педагогічних працівників дошкільного 

                навчального закладу      1. Атестація педагогічних працівників дошкільного навчального
закладу незалежно від підпорядкування,  типів і форми власності  є
обов'язковою і здійснюється,  як правило,  один раз на п'ять років
відповідно  до  Типового  положення  про  атестацію   педагогічних
працівників  України, затвердженого центральним органом виконавчої
влади,  що  забезпечує  формування та реалізує державну політику у
сфері освіти.
 

     2. За   результатами   атестації   педагогічних   працівників
дошкільного   навчального   закладу   визначається   відповідність
педагогічного  працівника  займаній  посаді,  встановлюється  його
кваліфікаційна категорія (спеціаліст, спеціаліст другої категорії,
спеціаліст першої категорії,  спеціаліст  вищої  категорії),  може
бути  присвоєно   відповідне   педагогічне   звання  вихователям -
"Вихователь-методист",   а   вихователям-методистам   -   "Старший
вихователь",  учителям  усіх  спеціальностей  - "Старший вчитель",
"Вчитель-методист".

 

 

 

                             

 

                             
 

                    КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А
                   від 14 червня 2000 р. N 963
                               Київ

           Про затвердження переліку посад педагогічних
               та науково-педагогічних працівників
                         
( 963-2000-п)

 

         { Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
           N  432 (  432-2001-п ) від 06.05.2001
           N   40 (   40-2004-п ) від 14.01.2004
           N 1567 ( 1567-2004-п ) від 17.11.2004
           N 1148 ( 1148-2005-п ) від 30.11.2005
           N  203 (  203-2006-п ) від 22.02.2006
           N   94 (   94-2007-п ) від 31.01.2007 }

      { Про підвищення посадових окладів  додатково див.
        Постанову КМ N 643 ( 643-2007-п ) від 20.04.2007 }

         { Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
           N 872 ( 872-2007-п ) від 26.06.2007
           N 635 ( 635-2012-п ) від 18.07.2012 }
 

     Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:
 

     Затвердити перелік посад педагогічних та науково-педагогічних
працівників, що додається.
 
 

     Прем'єр-міністр України                              В.ЮЩЕНКО
 

     Інд. 28
 

                                         ЗАТВЕРДЖЕНО
                             постановою Кабінету Міністрів України
                                  від 14 червня 2000 р. N 963
 

                             ПЕРЕЛІК
            посад педагогічних та науково-педагогічних
                           працівників

         { У тексті переліку слово "завідуючий" замінено
           словом  "завідувач"  згідно  з  Постановою КМ
           N 40 ( 40-2004-п ) від 14.01.2004 }

                 Посади педагогічних працівників

     Директор,  завідувач,  начальник вищого навчального закладу I
та   II   рівня   акредитації,  професійно-технічного  навчального
закладу,  загальноосвітнього  навчального   закладу,   навчального
закладу  для  громадян,  які  потребують  соціальної  допомоги  та
реабілітації,  дошкільного  навчального   закладу,   позашкільного
навчального  закладу  (на  якого  поширюються  умови  оплати праці
працівників  установ  і  закладів  освіти),  навчально-методичної,
методичної,   науково-методичної   установи,  навчального  закладу
післядипломної   освіти,   приймальника-розподільника   для  дітей
органів    внутрішніх    справ,   притулку   для   дітей,   центру
соціально-психологічної             реабілітації            дітей,
психолого-медико-педагогічної  консультації, навчально-виробничого
(міжшкільного)  комбінату  (центру),  школи-дитячого  садка, інших
навчально-виховних   комплексів   (об'єднань);   їх  заступники  з
навчальної,  виховної, навчально-виховної, методичної, виробничої,
навчально-методичної,   навчально-виробничої   роботи;  заступники
директора   з   навчально-виховної,  навчальної,  виховної  роботи
центрів професійної, медичної, фізичної та соціальної реабілітації
інвалідів;  ранньої  реабілітації  дітей-інвалідів. { Абзац перший
розділу  із  змінами,  внесеними  згідно  з  Постановами  КМ  N 40
40-2004-п  )  від  14.01.2004,  N  1148  (  1148-2005-п  )  від
30.11.2005,   N   203   (  203-2006-п  )  від  22.02.2006,  N  872
( 872-2007-п ) від 26.06.2007 }
 

     Завідувач:   логопедичного   пункту,   інтернату  при  школі,
заочного відділення школи,  фільмотеки, навчально-консультаційного
пункту,   відділення  навчального  закладу,  навчально-методичного
кабінету    (лабораторії);    завідувач,    керівник    виробничої
(навчальної) практики,  фізичного виховання,  навчально-виробничої
(навчальної) майстерні, відділу (лабораторії, кабінету, частини) з
основного напряму діяльності, його заступник; завідувач навчальної
(педагогічної) частини закладів охорони  здоров'я  та  соціального
забезпечення.  { Абзац другий розділу в редакції Постанови КМ N 40
( 40-2004-п ) від 14.01.2004 }
 

     Вчителі,  викладачі  всіх  спеціальностей,  асистент  вчителя
загальноосвітнього    навчального   закладу   з   інклюзивним   та
інтегрованим  навчанням,  асистент  вчителя-реабілітолога, старший
викладач  вищого  навчального  закладу  I  і II рівня акредитації,
майстер   виробничого  навчання,  педагог  професійного  навчання,
старший  вихователь,  вихователь,  соціальний  педагог по роботі з
дітьми-інвалідами, логопед закладу охорони здоров'я та соціального
забезпечення,  методист, педагог-організатор, практичний психолог,
соціальний  педагог,  керівник  гуртка, секції, студії, інших форм
гурткової     роботи;     концертмейстер,    художній    керівник,
культорганізатор,  акомпаніатор, екскурсовод, інструктор з туризму
закладів  освіти;  старший  вожатий, вожатий, вихователь-методист,
музичний  керівник,  інструктор з фізкультури, інструктор з праці,
інструктор         слухового         кабінету,         консультант
психолого-медико-педагогічної  консультації,  старший  керівник та
керівник   туристських  груп  (походу,  екскурсії,  експедиції)  у
позашкільних  закладах;  старший  майстер  у професійно-технічному
навчальному  закладі,  перекладач-дактилолог; помічник директора з
режиму,  старший  черговий  з режиму, черговий з режиму у закладах
освіти   для   громадян,  які  потребують  соціальної  допомоги  і
реабілітації.   {   Абзац   третій  розділу  "Посади  педагогічних
працівників"  із  змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 432
432-2001-п ) від 06.05.2001, N 40 ( 40-2004-п ) від 14.01.2004,
N  1567  (  1567-2004-п ) від 17.11.2004, N 635 ( 635-2012-п ) від
18.07.2012 }
 

          Посади науково-педагогічних працівників вищих
           навчальних закладів III-IV рівня акредитації

     Керівник   (ректор,   президент  тощо),  заступник  керівника
(перший     проректор,     проректор,    перший    віце-президент,
віце-президент),   діяльність   якого  безпосередньо  пов'язана  з
навчально-виховним   або   науковим  процесом,  керівник  філіалу,
заступники   керівника   філіалу  (діяльність  яких  безпосередньо
пов'язана  з  навчально-виховним  або науковим процесом), керівник
вищого навчального закладу післядипломної освіти, що акредитований
за   III   або   IV   рівнем,  його  заступники  (діяльність  яких
безпосередньо   пов'язана   з   навчально-виховним   або  науковим
процесом),   завідувач  кафедрою  -  професор,  професор,  доцент,
старший  викладач, викладач, асистент, викладач-стажист, провідний
концертмейстер,  концертмейстер, декан, заступник декана, керівник
навчально-наукового  інституту у складі вищого навчального закладу
IV   рівня   акредитації,   його   заступники   (діяльність   яких
безпосередньо   пов'язана   з   навчально-виховним   або  науковим
процесом),     вчений    секретар,    завідувач:    докторантурою,
аспірантурою, ординатурою, інтернатурою, підготовчим відділенням.
{  Розділ  із  змінами,  внесеними  згідно  з  Постановою  КМ N 40
( 40-2004-п ) від 14.01.2004, N 94 ( 94-2007-п ) від 31.01.2007 }

 

 

 

 

                                                          
 

                    КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А
                    від 28 червня 1997 р. 695
                               Київ

           Про гарантії і компенсації для працівників,
          які направляються для підвищення кваліфікації,
            підготовки, перепідготовки, навчання інших
               професій з відривом від виробництва
 

     Відповідно  до  статті  12  Закону України "Про оплату праці"
( 108/95-ВР ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 

     1. Установити   для   працівників,   які   направляються  для
підвищення кваліфікації,  підготовки,  перепідготовки  і  навчання
інших професій з відривом від виробництва (далі - навчання),  такі
мінімальні державні гарантії:

     а) збереження  середньої  заробітної плати за основним місцем
роботи за  час  навчання.  За  вчителями  та  іншими  працівниками
освіти,  які  направляються на курси і до інститутів удосконалення
вчителів,  зберігається середня заробітна плата за  кожним  місцем
роботи;

     б) оплата вартості проїзду працівника  до  місця  навчання  і
назад;

     в) виплата добових за кожний  день  перебування  в  дорозі  у
розмірі,  встановленому  законодавством  для службових відряджень.
Іногороднім працівникам протягом першого  місяця  навчання  добові
виплачуються в розмірі, встановленому законодавством для службових
відряджень,  а в наступні місяці,  до закінчення терміну навчання,
тим,   хто   одержує   заробітну   плату   у   розмірі   менше   6
неоподатковуваних   мінімумів   доходів   громадян,   виплачується
стипендія в розмірі 20 відсотків добових.

     На час   навчання   працівники   забезпечуються   гуртожитком
готельного  типу.  У  разі  відсутності  гуртожитку  відшкодування
витрат,  пов'язаних з наймом житлового приміщення,  провадиться  в
порядку, встановленому законодавством для службових відряджень.
 

     2. Оплата проїзду працівників,  які направляються на навчання
з відривом від виробництва,  до місця навчання  і  назад,  виплата
добових за час перебування в дорозі і за час навчання,  стипендії,
відшкодування витрат,  пов'язаних з наймом  житлового  приміщення,
провадяться за місцем основної роботи.
 

     3. Визнати  таким,  що  втратило чинність, розпорядження Ради
Міністрів УРСР від 22 серпня 1990 р. N 376 ( 376-90-р ).
 
 

     Виконуючий обов'язки

     Прем'єр-міністра України                       В. ДУРДИНЕЦЬ

 

 

 

 

                         
 

                    КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А
                   від 26 квітня 2003 р. N 632
                               Київ

       Про реалізацію статті 54 Закону України "Про освіту"
          та статті 48 Закону України "Про вищу освіту"
 

     Відповідно   до   статті  54   Закону   України  "Про освіту"
( 1060-12 ),    статті  48  Закону   України   "Про  вищу  освіту"
( 2984-14 ) Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:
 

     1. Затвердити    перелік    кваліфікаційних    категорій    і
педагогічних звань педагогічних працівників, що додається.
 

     2. Надати Міністерству освіти і науки право визначати порядок
присвоєння   кваліфікаційних   категорій   і   педагогічних  звань
педагогічних працівників.
 
 

     Прем'єр-міністр України                            В.ЯНУКОВИЧ
 

    


 

                                          ЗАТВЕРДЖЕНО
                             постановою Кабінету Міністрів України
                                  від 26 квітня 2003 р. N 632
 

                             ПЕРЕЛІК
          кваліфікаційних категорій і педагогічних звань
                     педагогічних працівників

                     Кваліфікаційні категорії
                     педагогічних працівників

     Спеціаліст вищої   категорії,  спеціаліст  першої  категорії,
спеціаліст другої категорії, спеціаліст.
 

                        Педагогічні звання
                     педагогічних працівників

     Викладач-методист, учитель-методист,     вихователь-методист,
педагог-організатор-методист*, старший           вожатий-методист,
практичний психолог-методист*,  керівник гуртка-методист*, старший
викладач, старший учитель, старший вихователь, майстер виробничого
навчання I категорії, майстер виробничого навчання II категорії.
 

_______________
     * Педагогічні     звання     педагога-організатора-методиста,
керівника гуртка-методиста,    практичного     психолога-методиста
присвоюються з 1 вересня 2005 року.

 

 

                             
 

               МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

                            Н А К А З

                        06.10.2010  N 930
 

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      14 грудня 2010 р.
                                      за N 1255/18550
 
 

               Про затвердження Типового положення
              про атестацію педагогічних працівників
                           
z1255-10)

 

      { Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
                           освіти і науки, молоді та спорту
        N 1473 ( z0014-12 ) від 20.12.2011 }
 

     Відповідно до частини четвертої статті 54 Закону України "Про
освіту" ( 1060-12 ),  частини першої статті 32 Закону України "Про
дошкільну освіту" ( 2628-14 ),  частини першої  статті  27  Закону
України "Про загальну середню освіту" ( 651-14 ), статті 25 Закону
України "Про позашкільну освіту" ( 1841-14  ),  частини  четвертої
статті     45  Закону  України  "Про  професійно-технічну  освіту"
( 103/98-ВР ),  частини четвертої статті 48  Закону  України  "Про
вищу  освіту" ( 2984-14 ) та з метою стимулювання цілеспрямованого
безперервного   підвищення   рівня   професійної    компетентності
педагогічних    працівників,  росту   їх  професійної майстерності
Н А К А З У Ю:
 

     1. Затвердити Типове  положення  про  атестацію  педагогічних
працівників, що додається.
 

     2. Міністерству  освіти  і  науки Автономної Республіки Крим,
управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій забезпечити дотримання вимог цього
Типового положення про атестацію педагогічних працівників.
 

     3. Визнати такими,  що втратили чинність, накази Міністерства
освіти  України  від 20.08.93 N 310 ( z0176-93 ) "Про затвердження
Типового  положення   про   атестацію   педагогічних   працівників
України",  зареєстрований  у Міністерстві юстиції України 02.12.93
за N 176,  та від 01.12.98 N 419 ( z0792-98 ) "Про внесення змін і
доповнень   до   Типового  положення  про  атестацію  педагогічних
працівників  України",  зареєстрований  у   Міністерстві   юстиції
України 15.12.98 за N 792/3232.
 

     4. Департаменту  загальної  середньої  та  дошкільної  освіти
(Єресько О.В.) забезпечити  державну  реєстрацію  цього  наказу  в
Міністерстві   юстиції   України  в  установленому  законодавством
порядку.
 

     5. Опублікувати Типове положення про  атестацію  педагогічних
працівників  в Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки
України та розмістити його на офіційному веб-сайті Міністерства.
 

     6. Контроль за виконанням цього наказу  покласти  на  першого
заступника Міністра Жебровського Б.М.
 

     7. Наказ    набирає    чинності   з   дн

Категорія: Атестація педпрацівників
 
Переглядів 10772833
Профспілка працівників освіти і науки України © 2009-2013
розроблено Web Soft my site v.0.5